Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Laguntza Programak

Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programa (PREE programa)

Energiaren Euskal Erakundeak laguntzen deialdi hau irekitzen du, joan den abuztuaren 4an Ministroen Kontseiluak dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programa arautzen duen eta programa horretako laguntzak autonomia-erkidegoei zuzenean ematea arautzen duen 737/2020 Errege Dekretuaren bidez onartutako PREE programa Euskal Autonomia Erkidegoan kudeatzeko izendatutako eskumeneko organoa den heinean.

Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioak, IDAEren bitartez, laguntzak koordinatuko ditu eta haien jarraipena egingo du, eta laguntzen onuradun zuzenak diren Autonomia Erkidego eta Hiri Autonomoek beren gain hartuko dute laguntzak kudeatzeko aukera.


INFORMAZIO TELEFONOA
Erabiltzaileen Arretarako Zerbitzua zenbaki honetan hartuko zaituzte 946.620.600

Eraikinen jasangarritasuna bultzatzea

PREE programaren helburua da dauden eraikinen jasangarritasuna bultzatzea, honako jarduketa hauen bitartez: inguratzaile termikoa aldatzea; jatorri fosileko erregaien bidezko sorkuntza termikoko instalazioen ordez, iturri berriztagarrietan (biomasa, geotermia, eguzki-energia termikoa, bero-ponpa) oinarritutako sorkuntza termikoa edo autokontsumorako sorkuntza elektriko berriztagarria ezartzea; erregulazio- eta kontrol-teknologiak txertatzea; eta argiztapenaren energia-efizientzia hobetzea.

Gainera, Programak sustatu nahi ditu energia berriztagarrien erkidegoek edo herritarren energia-erkidegoek egindako jarduketak, energiaren barne-merkatuaren eta energia berriztagarrien gaineko azken zuzentarauek ezarritakoari jarraikiz.

Laguntza berezia kolektibo kalteberentzat
Laguntza gehigarri bat ematen zaie irizpide sozialaren bitartez laguntza gehigarria jaso dezaketen etxebizitza-eraikinetako jarduketetarako, hala nola Energia Pobreziaren eraginpeko kolektibo kalteberak bizi diren eraikinak birgaitzeko jarduketetarako laguntzak emateko orduan.
 
Oinarri erregulatzaileak
Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketarako programaren (PREE programa) oinarri erregulatzaileak onartu, deitu eta argitaratzen dituen Energiaren Euskal Erakundeko zuzendariaren 2020ko urriaren 28ko Ebazpenaren arabera arautuko dira Programa honen oinarri erregulatzaileak

Azken hartzaileak
Honako hauek izan daitezke programaren azken hartzaileak:
·    Edozein erabileratarako eraikinetako jabeak diren izaera pribatuko edo publikoko pertsona fisiko edo juridikoak.
·    Etxebizitza-erabilerako bizitegi-eraikinetako jabeen erkidegoak edo jabeen erkidegoen elkarteak, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legearen 5. artikuluan xedatutakoaren arabera eratu direnak.
·    Elkartutako eraikinen jabe diren jabeak, Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak biltzen dituztenak eta Jabetza Horizontalaren dagokion titulua sinatzen ez dutenak.
·    Enpresa ustiatzaile, errentatzaile edo emakidadunak, jabetzarekin epe luzerako indarreko kontratu bidez baldintza hori egiaztatzen dutenak, kontratu horrek ahalmen espresua emango dielarik programan barne hartu beharreko jarduketako zaharberritze-obrei ekiteko.
·    Energia-zerbitzuetako enpresak, edo energia-efizientziari buruzko 2012ko urriaren 25eko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/27/EB Zuzentarauaren transposizioa egiten duen otsailaren 12ko 56/2016 Errege Dekretuan definitutako energia-zerbitzuen hornitzaileak. Zuzentarau horren arabera aldatzen dira 2009/125/EE eta 2010/30/EB Zuzentarauak, eta indargabetzen dira 2004/8/EE eta 2006/32/EE Zuzentarauak, energia-auditoriei, zerbitzu-hornitzaileen eta energia-auditoreen akreditazioari eta energia-hornikuntzaren efizientziaren sustapenari dagokienez. Onuradun izateko, jabetzarekin horretarako ezarrita duten kontratuaren arabera jardun beharko dute enpresa horiek eta oinarri hauetan bildutako jarduketen tipologiaren batean barne hartutako inbertsioak burutu, energia-zerbitzuetako enpresa gisa izandako jarduketa eta egindako inbertsioa akreditatuta beharko dutelarik.
·    Toki-erakundeak, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 3. artikuluaren arabera, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.2 artikuluak erreferentzia egiten dien administrazio publikoen arteko edozeinetako sektore publiko instituzionala.
·    Energia berriztagarrien erkidegoak eta herritarren energia-erkidegoak, iturri berriztagarrietatik datorren energiaren erabileraren sustapenari buruzko 2018ko abenduaren 11ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018/2001 Zuzentarauaren arabera, eta, hurrenez hurren, 2012/27/EB Zuzentaraua aldatzen duen eta elektrizitatearen barne-merkaturako arau erkideei buruzko 2019ko ekainaren 5eko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019/944 Zuzentarauaren arabera, baita energiaren alorrean eta susperraldi ekonomikorako beste esparru batzuetarako neurriak onartzen dituen ekainaren 23ko 23/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluaren arabera ere.
2020-2021 aldirako dirulaguntzen deialdia. Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2021eko uztailaren 31.

Jardunketa subentzionagarriak
 • 1. jarduketa tipologia. Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea.
 • 2. jarduketa tipologia. Energia-efizientziaren eta energia berriztagarrien hobekuntza berokuntzako, klimatizazioko, aireztapeneko eta etxeko ur beroko instalazioetan
 • -     2.1 azpitipologia Energia konbentzionalaren ordez eguzki-energia termikoa baliatzea.
  -     2.2 azpitipologia Energia konbentzionalaren ordez energia geotermikoa baliatzea
  -     2.3 azpitipologia Energia konbentzionalaren ordez biomasa baliatzea instalazio termikoetan
  -     2.4 azpitipologia 2.1-2.3 tarteko azpitipologietan barne hartuta ez dauden sorkuntza-sistemen energia-efizientziaren hobekuntza
  -     2.5 azpitipologia Instalazio termikoetako banaketako, erregulazioa, kontroleko eta emisioko azpisistemen energia-efizientziaren hobekuntza
 • 3. jarduketa tipologia. Argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetzea.

Dirulaguntzen ehunekoen balioespena
IDAEk emandako simulagailua, dirulaguntzen ehuneko teorikoak kalkulatzeko, PREEra aurkeztu litezkeen proiektuei dagokienez. Ikus simulagailua

Irudi eskuliburua eta kartelak
Jaitsi kartelak elebidun eta gazteleraz honako esteka erabiliz.

Logotipoa deskargatu, Eraikinetako Energia Birgaitzeko Programaren laguntzak jaso dituen instalazioari buruzko informazio-kartelean sartzeko.

  EBAZPENA, 2022ko apirilaren 20koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketarako laguntzen programaren (PREE programa) oinarri erregulatzaileak onartu, deitu eta argitaratzen dituen 2020ko urriaren 28ko Ebazpena bigarren aldiz aldatzen duena.

 

 EBAZPENA, 2022ko uztailaren 1ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez iragartzen baita Euskadin dauden eraikinetan birgaitze energetikorako jardu- ketak egiteko laguntzen programari (PREE programa) dagokion aurrekontua agortu egin dela.

Eskaeren tramitazioa

Eskabideak aurkeztu

Eskabideak aurkezteko hasiera eguna – 2020ko azaroaren 16a.

Laguntza honetako jarduketak egikaritzeko eta fakturatzeko gehieneko epea hemezortzi (18) hilabete izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazi den datatik zenbatzen hasita.

Dokumentazioa

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.